Doradztwo BHP

Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych, jak również szkoleń ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy.
Sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków.
Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
Uczestniczenie w pracach Komisji BHP w zakładzie pracy.
Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy.
Opracowywanie stanowiskowych instrukcji BHP.
Przeglądy stanowisk pracy wraz z pisemnym protokołem informującym pracodawcę o nieprawidłowościach.
Doradztwo w zakresie poprawy warunków pracy.
Sporządzanie dla pracodawcy, corocznych raportów o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie.
Prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy.
Wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.
Doradztwo i sprzedaż środków ochrony indywidualnej, sprzętu gaśniczego, instrukcji bhp i p.poż.
Opracowywanie planów BIOZ budowy i instrukcji BHP w zakresie bezpiecznego prowadzenia robót budowlanych.
Ocena zagrożenia wybuchem.

Pracownicy pionu BHP:
    - mgr inż. Mirosław Grzybowski - starszy specjalista BHP
    - inż. Michał Grzybowski - starszy specjalista BHP
    - mgr inż. Michał Hareniuk - starszy specjalista BHP
    - mgr Barbara Sawin - starszy specjalista BHP